POLISI UNTUK PELANGGAN


Terima kasih kerana melawat laman web dan aplikasi mudah alih kami di https://www.eco-shop.com.my dan eco-shop MY. Dasar Privasi ini menjelaskan bagaimana maklumat anda, termasuk data peribadi, dilindungi mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan menerangkan bagaimana Eco-Shop Marketing Sdn. Bhd. [Nombor Syarikat: 200601014304 (734055-M)] (“eco-shop”) menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi pelanggan kami yang dikumpulkan melalui laman web dan aplikasi mudah alih kami. Dasar ini tidak terpakai untuk mana-mana laman web dan perkhidmatan pihak ketiga yang memaparkan atau menghubungkan kepada penyataan privasi yang berbeza.


Dengan terus melayari laman web dan aplikasi mudah alih kami, anda dengan sukarela bersetuju dengan penggunaan dan pengumpulan maklumat anda, termasuk maklumat peribadi anda, keutamaan peribadi, sebarang maklumat yang disediakan oleh orang lain melalui cara yang diterangkan dalam dasar ini.


Tanpa menghadkan pengertian umum di atas, anda memberi kebenaran kepada eco-shop untuk menghantar maklumat anda ke luar Malaysia dengan cara dan tujuan yang diterangkan dalam dasar ini.


Pengumpulan Maklumat Peribadi

eco-shop boleh mengumpul maklumat peribadi berikut daripada anda apabila anda melawat laman web kami melalui Web atau aplikasi mudah alih melalui Smartphone, pendaftaran, membuat pesanan dalam talian atau menyertai sebarang promosi, soal selidik, kaji selidik, pertandingan, yang mungkin termasuk:

 1. Nama dan jantina
 2. Nombor Kad Pengenalan/Pasport
 3. Alamat e-mel
 4. Nombor telefon
 5. Tarikh Lahir
 6. Maklumat akaun kewangan seperti nombor kad kredit dan maklumat pembayaran lain
 7. Data peribadi lain yang berkaitan dengan pendaftaran dan/atau penyediaan akaun anda, promosi, soal selidik, kaji selidik, pertandingan, dan/atau tujuan lain


Penggunaan dan Pendedahan Maklumat Peribadi

Anda mengakui dan bersetuju bahawa dengan memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, kami boleh menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk:

 1. Memberitahu pelanggan tentang kemas kini pada laman web/Mobile Application kami
 2. Menghubungi pelanggan untuk tujuan pemasaran dan jualan yang berkaitan khusus dengan keperluan dan minat mereka
 3. Meningkatkan kandungan laman web/Mobile Application kami


Maklumat yang kami kumpulkan daripada anda tidak dikongsi dengan organisasi lain untuk apa-apa sebab tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada anda.

Dengan menilai Laman Web/Aplikasi Mudah Alih ini dan/atau mengklik kotak yang sesuai, anda secara khusus menerima bahawa butiran anda akan ditangani/digunakan oleh eco-shop untuk tujuan-tujuan berikut:

 1. Kaji selidik pasaran dan/atau analisis pasaran
 2. Proses pesanan yang ditempatkan secara dalam talian melalui Laman Web/Aplikasi Mudah Alih, mengemas kini status penghantaran pesanan anda melalui e-mel atau mesej teks
 3. Proses pulangan pesanan
 4. Menghubungi anda berhubung dengan sebarang isu yang timbul dari pesanan, penghantaran, pulangan pesanan, aktiviti pemasaran dan promosi
 5. Menguruskan akaun anda di portal dalam talian kami, seperti Laman Web/Aplikasi Mudah Alih
 6. Mengendalikan penyertaan dalam sebarang pertandingan yang dianjurkan oleh syarikat kami
 7. Menjawab pertanyaan anda
 8. Menghantar maklumat/kemas kini perdagangan mengenai jenama/kedai kami, melalui e-mel, SMS atau WhatsApp Untuk penyelenggaraan dan penyimpanan rekod pelanggan
 9. Menawarkan tawaran yang mungkin menarik minat anda
 10. Untuk pelaporan kawal selia dan pematuhan dengan obligasi undang-undang kami
 11. Untuk memahami keutamaan anda


Pengumpulan Data Maklumat Automatik/Maklumat melalui Cookies dan Web Beacons

Kami mungkin mengumpul maklumat penggunaan dalam talian secara automatik apabila anda melawat Laman Web kami. Maklumat tersebut mungkin termasuk:

 1. Maklumat mengenai penyedia perkhidmatan internet anda
 2. Sistem operasi anda
 3. Jenis pelayar
 4. Nama domain
 5. Alamat protocol Internet (IP)
 6. Masa akses anda
 7. Laman web yang merujuk anda kepada kami
 8. Halaman web yang anda minta
 9. Tarikh dan masa permintaan tersebut


Pengumpulan maklumat penggunaan dalam talian kami mungkin melibatkan penggunaan cookies dan Web beacons. Maklumat yang dikumpul mungkin membantu kami memperbaiki Laman Web kami dan pengalaman anda semasa menjelajah/membeli-belah.


Perlindungan Maklumat Peribadi Saya

eco-shop mengambil langkah-langkah berjaga-jaga yang diperlukan, baik dari segi pentadbiran mahupun teknikal, teknologi keselamatan data untuk mencegah dan melindungi Maklumat Peribadi anda daripada kehilangan, pencurian, penyalahgunaan dan akses tidak dibenarkan, pendedahan, penggunaan semula, pengubahan atau pemusnahan. Semua urus niaga melalui Laman Web/Aplikasi Mudah Alih akan dilakukan melalui sistem pembayaran yang selamat. Maklumat pembayaran sulit dihantar secara terus dalam format terenkripsi (SSL dan/atau TLS) kepada entiti yang berkaitan.


Jika kami mendedahkan sebarang maklumat peribadi anda kepada ejen berlesen atau pembekal perkhidmatan kami, kami akan memerlukan mereka untuk memastikan perlindungan yang sesuai terhadap maklumat peribadi yang diberikan kepada mereka. Walaupun kami mengambil usaha yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda, tiada sistem atau transmisi data melalui Internet atau rangkaian awam lain yang dapat dijamin sepenuhnya selamat 100%.


Penyimpanan dan Akses Maklumat Peribadi

eco-shop akan berusaha untuk memudahkan anda memastikan maklumat anda tepat, lengkap dan terkini. Kami tidak akan menyimpan maklumat peribadi anda selama satu (1) tahun selepas log masuk terakhir anda dan maklumat tersebut akan dihapuskan/padamkan kemudian.


Jika anda memadam akaun anda atau mengeluarkan Aplikasi Mudah Alih dari Telefon Pintar Mudah Alih anda, eco-shop akan memadamkan apa-apa data yang berkaitan dengan akaun yang eco-shop tidak dikehendaki undang-undang untuk menyimpan, termasuk apa-apa data peribadi yang eco-shop ada dalam pemilikan anda.


Jika anda ingin log masuk semula selepas maklumat peribadi anda dihapuskan/padamkan, anda dikehendaki mendaftar semula sebagai pengguna/ahli baru.


Kemaskini Maklumat Peribadi

Kami berjanji untuk memastikan maklumat peribadi yang kami miliki tentang anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Jika terdapat sebarang perubahan dalam maklumat yang Pelanggan telah berikan kepada eco-shop seperti alamat e-mel, nombor telefon, butiran pembayaran atau maklumat yang kami miliki tentang anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, sila hubungi kami supaya kami dapat mengambil langkah untuk mengemas kini maklumat peribadi anda.


Kemaskini Polisi Privasi

Kami boleh mengemaskini Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila kami melakukan sedemikian, kami akan memaparkan Polisi Privasi yang baru di laman ini. Kami menggalakkan anda untuk melawat laman ini secara kerap untuk kemaskini dan rujukan lanjut anda sendiri.


Pembatalan Kebenaran

Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik kebenaran anda kepada eco-shop dalam memproses mana-mana Maklumat Peribadi anda dengan menulis/menghantar kepada kami di alamat yang dinyatakan di bawah. Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memadamkan/menghapuskan/Memadamkan Maklumat Peribadi anda dari pangkalan data kami.

Jika anda tidak mahu Maklumat Peribadi anda dikongsi dengan mana-mana pihak lain, atau sebarang kempen/promosi/pertandingan atau sebarang jenis aktiviti yang dianjurkan oleh eco-shop, sila maklumkan kepada kami secara bertulis di alamat yang diberikan di bawah.


Kanak-Kanak Di Bawah Umur

eco-shop tidak akan sengaja mengumpul Maklumat Peribadi dari kanak-kanak / remaja yang belum cukup umur tanpa memastikan bahawa mereka meminta persetujuan ibu bapa terlebih dahulu. Kami hanya akan menggunakan atau mendedahkan Maklumat Peribadi mengenai kanak-kanak / remaja yang belum cukup umur pada kadar yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk meminta persetujuan ibu bapa mengikut undang-undang dan peraturan setempat, atau untuk melindungi kanak-kanak tersebut. Definisi 'belum cukup umur' 'remaja' 'kanak-kanak' 'kanak-kanak' harus mengambil kira undang-undang yang berkenaan serta adat resam kebangsaan dan daerah.


Hubungi Kami / Maklum Balas / Soalan

eco-shop akan merespon sebarang permintaan yang munasabah untuk mengkaji Maklumat Peribadi anda dan membetulkan, meminda atau memadamkan sebarang ketidakakuratan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai Polisi Privasi kami, atau jika anda ingin mengemas kini Maklumat Peribadi anda dengan kami, sila hantarkan soalan dan maklum balas anda melalui Hubungi Kami. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi kami melalui maklumat berikut:


Eco-Shop Marketing Sdn. Bhd.

Lot 3913 - 3914, Kampung Sungai Siput,

85200 Jementah,

Segamat, Johor,

Malaysia.


Khidmat Pelanggan: +607-947 5502

Emel: Pertanyaan Am / Khidmat Pelanggan: [email protected]

Keahlian / Setiausaha: [email protected]

Perekrutan: [email protected]


Perakuan Pendaftaran Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi: https://pdf.ac/R0ofz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


POLICY FOR CONSUMER


Thank you for visiting our Website at: https://www.eco-shop.com.my and Mobile Application at: eco-shop MY. This Privacy Policy explains how your information, including personal data is protected in accordance to the Personal Data Protection Act 2010 and describes how Eco-Shop Marketing Sdn. Bhd. [Company No.: 200601014304 (734055-M)] (“eco-shop”) use and disclose personal information of our customers collected through our Website and Mobile Application. This Policy does not apply to any 3rd party websites and services that display or link to different privacy statements.

By continuing browsing on our Website and Mobile Application, you hereby voluntarily consent to the use and collection of your information, including your personal information, personal preferences, any information of others provided by you, in the manner described in this Policy.

Without limiting the generality of the foregoing, you authorize eco-shop to transmit your information outside Malaysia in the manner and for the purposes described in this Policy.


Collection of Personal Information

eco-shop may collect the following personal information from you when you visit our Website via Web or Mobile Application via Mobile Smartphone, registration, places an order online or participates in any promotions, questionnaires, survey, contest, which may include:

 1. Name & gender
 2. Identification Card/Passport Number
 3. Email Address
 4. Phone number
 5. Date of Birth
 6. Financial account information such as credit card number and other payment information
 7. Other personal data relevant to registration and/or provisioning of your account, promotions, questionnaires, survey, contest and/or any other purposes


Use and Disclosure of Personal Information

You acknowledge and consent that by providing your personal information to us, we may use the information that we collect to:

 1. Notify customers about updates to our Website/Mobile Application
 2. Contact customers for marketing and sales purposes that are related specially to their needs and interests
 3. Improve the content of our Website/Mobile Application

The information that we collect from you is not shared with other organisations for any reason without prior consent from you.

By assessing this Website/Mobile Application, and/or clicking the corresponding box, you expressly accept that your details will be treated/used by eco-shop for any of the following purposes:

 1. Market survey and/or market analysis
 2. Process orders placed online via Website/Mobile Application, update delivery status of your order either by email or text messages
 3. Process order returns
 4. Contact you pertaining to any issues arise from orders, deliveries, order returns, marketing and promotional activities
 5. Manage your account at our online portal, such as Website/Mobile Application
 6. To administer participation in any contest organized by our company
 7. Response to your enquiries
 8. Send you any commercial information/update pertaining to our brands / stores, via email, SMS or WhatsApp
 9. For maintain and upkeep of customer records
 10. To provide offers that may be of interest to you
 11. For regulatory reporting and compliance with our legal obligations
 12. To better understand your preferences


Automatic Data / Information Collection via Browsing Cookies and Web Beacons

We may automatically collect online use information you visit our Sites. Such information may include:

 1. Information about your Internet service provider
 2. Your operating system
 3. Type of browser
 4. Domain name
 5. Internet protocol (IP) address
 6. Your access times
 7. The website(s) that referred you to us
 8. The Web pages you request
 9. The date and time of those request

Our collection of online use information may involve the use of cookies and Web beacons. Such information collected may help us improve our Sites and your browsing/shopping experience.


Protection of My Personal Information

eco-shop takes the necessary precautions, both administrative and technical, data security technologies to prevent and safeguard your Personal Information against loss, theft, misuse and unauthorized access, disclosure, usage, alternation or destruction. All transactions via the Website/Mobile Application will be performed via secure payment systems. Confidential payment details are transmitted directly in encrypted format (SSL and or TLS) to the corresponding entity.

If we disclose any of your personal information to our authorised agents or service providers, we will require them to appropriately safeguard the personal information provided to them. While we take these reasonable efforts to safeguard your personal information that you provided, no system or transmission of data over the Internet or any other public network can be guaranteed to be 100% secure.


Retention of Personal Information and Access

eco-shop shall endeavour to make it easy for you to keep your information accurate, complete and up to date. We will not retain your personal information one (1) year after your last log in and such information will be erased/deleted/removed thereafter.


If you delete your account or remove the Mobile Application from your Mobile Smartphone, eco-shop shall then remove along, any data associated with the account that eco-shop is not legally required to maintain, including any personal data that eco-shop may have in its possession provided by you. 


If you wish to log in again after your personal information is erased/deleted/removed, you are required to re-register as new user/member again.


Updating of Personal Information

We are committed to ensure that the personal information we hold about you is accurate, complete, not misleading and up-to-date. If there are any changes in the information that the Customer has provided to eco-shop such as e-mail address, contact number, payment details or the information we have about you is inaccurate, incomplete, misleading or not up-to-date, please contact us so that we may take steps to update your personal information.


Privacy Policy Updates

We may update this Privacy Policy from time to time. When we do so, we will post the new Privacy Policy on this page. We encourage you to frequently visit this page for your own update and further reference.


Withdrawal of Consent

You may at any time withdraw your consent to eco-shop processing any of your Personal Information by writing/sending to us at the address set out below. We shall take all necessary measures to erase/remove/delete your Personal Information from our database.

If you do not wish to have your Personal Information to be shared with any other parties, or any campaign/marketing & promotion/contest or any sort of activities organized by eco-shop, kindly inform us in writing at the communication information as given below.


Underage Children / Minor

eco-shop will not knowingly collect Personal Information from underage children/minor without insisting that they must seek prior parental consent. We will only use or disclose Personal Information about an underage child to the extent permitted by law, to seek parental consent pursuant to local law and regulations or to protect a child. The definition of ‘underage’ ‘minor’ ‘child’ ‘children’ should take into account applicable laws as well as national and regional cultural customs.


Contact Us / Feedback / Questions

eco-shop will response to any reasonable requests to review your Personal Information and to correct, amend or delete any inaccuracies. Should you have any questions or comments about our Privacy Policy, or should you wish to update your Personal Information with us, please send us your questions and feedback via Contact Us. Alternatively, you may contact us via the following details:


Eco-Shop Marketing Sdn. Bhd.

Lot 3913 – 3914, Kampung Sungai Siput,

85200 Jementah,

Segamat, Johor,

Malaysia.


Customer Service: +607-947 5502

Email: General Inquiry / Customer Service: [email protected]

           Loyalty / Membership: [email protected]

           Recruitment: [email protected]


Perakuan Pendaftaran Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi: https://pdf.ac/R0ofz


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


POLICY FOR VENDORS, DISTRIBUTORS AND SUPPLIERS

POLISI PRIVASI UNTUK VENDOR, PENGEDAR DAN PEMBEKAL


Thank you for your collaboration with Eco-Shop Marketing Sdn. Bhd. [Company No.: 200601014304 (734055-M)] (“Eco-Shop”) as a vendor, distributor, or supplier. This Privacy Policy explains how we protect and handle your information, including your personal data as a vendor, distributor, or supplier, in accordance with the Personal Data Protection Act 2010. It describes how Eco-Shop uses and discloses the personal information collected from vendors, distributors, and suppliers in the course of our business relationship. This policy does not apply to any third-party websites or services that display or link to different privacy statements.

Terima kasih atas kerjasama anda dengan Eco-Shop Marketing Sdn. Bhd. [Nombor Syarikat: 200601014304 (734055-M)] ("Eco-Shop") sebagai penjual, pengedar, atau pembekal. Polisi Privasi ini menjelaskan bagaimana kami melindungi dan mengendalikan maklumat anda sebagai penjual, pengedar, atau pembekal, termasuk data peribadi, selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Ia menghuraikan bagaimana Eco-Shop menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi yang dikumpul dari penjual, pengedar, dan pembekal dalam hubungan perniagaan kami. Polisi ini tidak terpakai kepada laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang memaparkan atau menghubungkan kepada penyata privasi yang berbeza.


By engaging in business activities with Eco-Shop, you acknowledge and consent that we may collect and use the information we gather from you in the manner described in this policy.

Dengan melibatkan diri anda ke dalam aktiviti perniagaan dengan Eco-Shop, anda telah mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda mengikut cara yang diterangkan dalam polisi ini.


Collection of Personal Information

Pengumpulan Maklumat Peribadi:


Eco-Shop may collect the following personal information from vendors, distributors, and suppliers during the course of our business relationship:

Eco-Shop dibenarkan mengumpul maklumat peribadi berikut daripada penjual, pengedar, dan pembekal semasa hubungan perniagaan kami:


 • 1. Name and gender;
 •     Nama dan jantina;
 • 2. Identification Card/Passport number (if any);
 •     Nombor Kad Pengenalan/Passport (jika ada);
 • 3. Business address and contact details
 •     Alamat perniagaan dan butiran hubungan;
 • 4. Email address;
 •     Alamat emel;
 • 5. Phone number;
 •     Nombor telefon;
 • 6. Financial account information, such as bank account details for payment processing; and 
 •     Maklumat akaun kewangan, seperti butiran akaun bank untuk pemprosesan pembayaran; dan
 • 7. Other relevant personal data necessary for business transactions and communication; 
 •     Data peribadi yang berkaitan untuk transaksi urus niaga dan komunikasi


Use and Disclosure of Personal Information

Penggunaan dan Pendedahan Maklumat Peribadi:


You acknowledge and consent that by providing your personal information as a vendor, distributor, or supplier to Eco-Shop, we may use the information for the following purposes:

Anda mengakui dan bersetuju bahawa dengan menyediakan maklumat peribadi anda sebagai penjual, pengedar, atau pembekal kepada Eco-Shop, kami boleh menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan berikut:


 • 1. Facilitating business transactions and collaborations between parties;
 •     Memudahkan urus niaga perniagaan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat;
 • 2. Communicating with vendors, distributors, and suppliers regarding orders, deliveries, and payments; 
 •     Berkomunikasi dengan penjual, pengedar, dan pembekal mengenai pesanan, penghantaran, dan pembayaran;
 • 3. Complying with legal and regulatory requirements; 
 •     Mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan;
 • 4. Conducting market surveys and analysis;
 •     Melaksanakan kajian pasaran dan analisis;
 • 5. Responding to inquiries, feedback, and complaints; and
 •     Menjawab pertanyaan, maklum balas, dan aduan; dan
 • 6. Sending commercial information, updates, or promotional materials related to our business activities
 •     Menghantar maklumat komersial, kemas kini, atau bahan promosi berkaitan dengan aktiviti perniagaan kami

Eco-Shop does not share your personal information with third-party organizations without your prior consent, except as required by law or as necessary to fulfil our business obligations.

Eco-Shop tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan organisasi pihak ketiga tanpa persetujuan anda terlebih dahulu, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau diperlukan untuk memenuhi obligasi perniagaan kami.


Automatic Data / Information Collection

Maklumat Automatik / Pengumpulan Data


We may automatically collect online use information you visit our Sites. Such information may include:

Kami mungkin secara automatik mengumpul maklumat penggunaan dalam talian apabila anda melawat laman web kami. Maklumat tersebut mungkin termasuk:

 • 1. Information about your Internet service provider; 
 •     Maklumat mengenai penyedia perkhidmatan internet anda;
 • 2. Your operating system;
 •     Sistem operasi anda;
 • 3. Type of browser;
 •     Jenis pelayar;
 • 4. Domain name; and 
 •     Nama domain; dan
 • 5. Internet protocol (IP) address.
 •     Alamat protokol Internet (IP).

Protection of Personal Information

Perlindungan Maklumat Peribadi:


Eco-Shop takes necessary administrative and technical precautions to safeguard your personal information as a vendor, distributor, or supplier against loss, theft, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. While we implement reasonable security measures, please note that no system or transmission of data over the internet or any public network can be guaranteed to be 100% secure.

Eco-Shop mengambil langkah pentadbiran dan teknikal yang perlu untuk melindungi maklumat peribadi anda sebagai penjual, pengedar, atau pembekal daripada kehilangan, kecurian, penyalahgunaan, akses tidak dibenarkan, pendedahan, pengubahan, atau pemusnahan. Walaupun kami melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang munasabah, perlu diingat bahawa tiada sistem atau penghantaran data melalui internet atau rangkaian awam yang boleh dijamin 100% selamat.


Retention of Personal Information and Access

Penyimpanan Maklumat Peribadi dan Akses:


Eco-Shop will retain your personal information as a vendor, distributor, or supplier for the duration of our business relationship and as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected. Afterward, we will securely erase, delete, or remove your information from our records.

Eco-Shop akan menyimpan maklumat peribadi anda sebagai penjual, pengedar, atau pembekal selama hubungan perniagaan kami berlangsung dan selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya. Selepas itu, kami akan menghapuskan, memadam, atau mengeluarkan maklumat anda daripada rekod kami dengan selamat.


Updating of Personal Information

Kemas Kini Maklumat Peribadi


If you wish to update or access your personal information, please contact us using the details provided below.

Jika anda ingin mengemaskini atau mengakses maklumat peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan butiran yang disediakan di bawah.


Privacy Policy Updates

Kemas Kini Polisi Privasi


We may update this Privacy Policy from time to time. When we make changes, we will post the updated policy on our website. We encourage you to review this policy periodically for any updates.

Kami boleh mengemas kini Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila kami membuat perubahan, kami akan memaparkan polisi yang dikemas kini di laman web kami. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula polisi ini secara berkala bagi mendapatkan sebarang kemas kini.


Withdrawal of Consent

Menarik Balik Persetujuan:


You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal information as a vendor, distributor, or supplier by Eco-Shop. If you wish to do so, please contact us using the details provided below, and we will take the necessary measures to remove your personal information from our database.

Anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan maklumat peribadi anda sebagai penjual, pengedar, atau pembekal oleh Eco-Shop. Jika anda ingin berbuat demikian, sila hubungi kami menggunakan butiran yang disediakan di bawah, dan kami akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengeluarkan maklumat peribadi anda daripada pangkalan data kami.


Contact Us:

Hubungi Kami:


If you have any questions, comments, or concerns about our Privacy Policy or the handling of your personal information, please contact us through the following channels:

Jika anda mempunyai sebarang soalan, komen, atau kebimbangan mengenai Polisi Privasi kami atau pengendalian maklumat peribadi anda, sila hubungi kami melalui saluran berikut:


Correspondence Address

Alamat surat-menyurat


Eco-Shop Marketing Sdn. Bhd.

Lot 3913 – 3914, Kampung Sungai Siput,

85200 Jementah,

Segamat, Johor,

Malaysia.


Contact No.

No. Telefon

+607-947 5502


Email Address

Alamat Emel

[email protected]